Általános szerződési feltételek

1. Általános rendelkezések

1.1. Pillangóeffektus Holisztikus Központ (továbbiakban: Központ) 1148 Budapest, Thököly út 114/B, szám alatt lévő szolgáltató, mint egyéb humán-egészségügyi ellátást, fizikai közérzetjavító szolgáltatásokat, és más kereskedelmi tevékenységet ellátó megbízott (a továbbiakban: Szolgáltató) a fenti szolgáltatásokat igénybe vevő szerződő féllel (a továbbiakban: Vendég) létrejövő megbízási szerződéses jogviszonyban a felek között létrejött megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) eltérő rendelkezése hiányában a jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmazandók.

1.2. Tekintettel arra, hogy jelen ÁSZF a Szolgáltató székhelyén jól látható helyen  kifüggesztésre kerül, illetve megtalálható a Szolgáltató honlapján (www.pillangoeffektus.hu), a Vendég a Szerződésben megjelölt szolgáltatás igénybe vételével elismeri, hogy a Szolgáltató a Szerződés megkötése előtt lehetővé tette, hogy a Vendég az ÁSZF tartalmát megismerhesse, továbbá a szolgáltatások tényleges igénybe vételével, ráutaló magatartás útján az ÁSZF-et elfogadja. Jelen ÁSZF érvényessége nem függ a Vendég általi tényleges, fizikai birtoklásától. Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató időről időre módosíthatja; a módosítás hatályba lép, ha a Szolgáltató a módosított formát a fentiekkel egyező módon székhelyén kifüggeszti, illetve honlapján közzéteszi.

1.3. jelen Szerződés a 2.1 pontban meghatározott szolgáltatás Vendég általi igénybevételére, való telefonos és/vagy a honlapon történő bejelentkezéssel, ennek hiányában magával a Szolgáltatás igénybe vételével jön létre.

2. A szerződés tárgya

2.1. A Szolgáltató a Szerződés az alábbiakban meghatározott egyéb humán-egészségügyi ellátást, fizikai közérzetjavító szolgáltatásokat, és más kereskedelmi tevékenységet illetve kényelmi szolgáltatást (továbbiakban: Szolgáltatást) az ott meghatározott feltételekkel – a mindenkori szakmai és jogi szabályok megtartása mellett – nyújtja a Szolgáltató honlapján közzétett nyitvatartási időben, amelyekért a Vendég a Szolgáltató részére a Szolgáltató honlapján megtalálható mindenkor hatályos Árjegyzéken feltüntetett ellenértéket fizeti meg:

A Központ által elérhető fizikai közérzetjavító szolgáltatások:

 • gyógymasszázs
 • kineziológia
 • alternatív mozgás- és masszázsterápia

Frissítő masszázsok:

 • metamorf masszázs
 • fejmasszázs
 • Siatsu masszázs
 • Holistic pulsing masszázs
 • svédmasszázs
 • Tibeti masszázs
 • Terápiás kutya masszázs

Kiemelt szolgáltatások:

 • Önismereti asztrológia
 • Gyászfeldolgozás
 • Családi és párkapcsolati konzultáció
 • Családállítás
 • Egyéni családállítás
 • Bach- virágterápia
 • Művészeti munkával segített életvezetési tanácsadás

Egyéb szolgáltatások:

 • Gyanta alapú művészeti képek, ékszerek
 • Gyanta workshop
 • Működési idő bérlés

2.2. A Szolgáltató vállalja, hogy az igénybe vett Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban (időpontegyeztetés, lemondások, elsődleges tájékoztatás) a Szolgáltató honlapján meghatározott nyitvatartási időben, telefonon, illetve egyes esetekben email útján tájékoztatást és visszaigazolást nyújt. Továbbá vállalja, hogy az időpont kiválasztását követően, vagy annak leegyeztetése után visszajelzést küld a Vendég által megadott saját email fiókjába a foglalást megerősítve.

2.3. A Szolgáltató tevékenységét egyéni tevékenységi körrel rendelkező, független és szerződéssel rendelkező közreműködői, valamint megbízottjai igénybevételével látja el. A Szolgáltató képviseletében eljáró terapeuták és egyéb munkatársak a Szolgáltatás igénybevétele során tudomásukra jutott, a Vendégre vonatkozó személyes és egyéb adatokat a szakmai etika szabályait tiszteletben tartva bizalmasan kezelik, azokat a Vendég hozzájárulása nélkül – jogszabály vagy végrehajtható hatósági vagy bírósági határozat eltérő rendelkezése hiányában – harmadik személy, hatóság vagy bíróság részére nem adja ki. E titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését vagy teljesülését követően is fennmarad. A titoktartási kötelezettség felmentése alól csak az érintett személy adhat felmentést. A vendég adatainak rögzítése, nyilvántartása és kezelése a Szolgáltató által közzétette Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban zajlik.

3. Terapeuták, szaktanácsadók

3.1. Szolgáltató a közzétett és megjelölt Központban biztosítja a vele jogviszonyban álló terapeuta, vagy egyéb szolgáltató fél rendelkezésre állását a Vendég részére a Pillangóeffektus Központban (cím; telefonszám) kijelölt helyiségében, a már korábban egyeztetett, minden esetben email útján visszaigazolt üzenetben megjelölt időpontban.

4. Tájékoztatás

4.1. Vendég kijelenti, hogy a Szerződés aláírását megelőzően a Szerződés tárgyát képző kezeléssel kapcsolatban

 1. a) az általa a terapeutával (szolgáltatóval) megosztott információk alapján a terapeuta által diagnosztizált fizikai-lelki állapotáról,
 2. b) a javasolt terápiákról, kezelésekről,
 3. c) a javasolt terápiák, kezelések lehetséges előnyeiről és kockázatairól,
 4. d) a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről,
 5. e)  a javasolt életmódról

egyedi tájékoztatásban részesült, olyan formában, amelyet megértett, a Szolgáltató által megbízott terapeutának és/vagy egyéb szolgáltatónak a fentiekkel kapcsolatban feltett kérdéseire választ kapott, ennek alapján az szabadon mérlegelve döntött a Szerződés megkötése és a Szolgáltatás igénybevétele mellett.

4.2. A Szolgáltató a Vendéget az őt megillető jogokról, valamint azok érvényesíthetőségéről a Szolgáltató honlapján megtalálható Adatvédelmi Tájékoztatóban, valamint a Bejelentkezési és lemondási szabályokban foglaltak szerint tájékoztatja, weblapon és egyben a Központban is közzéteszi.

4.4. A Szolgáltató tájékoztatja a Vendéget, Vendég pedig tudomásul veszi, hogy Szolgáltató mint megbízott arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt Szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, a Vendég érdekeit szem előtt tartva nyújtja, elvárható eredmény megvalósítására – a szerződés kifejezett rendelkezése hiányában – nem vállal kötelezettséget. Vendég tudomásul veszi, hogy a Szerződés szerinti egyes terápiák vagy egyéb szolgáltatások szakszerű nyújtása több alkalmas találkozást, időben elhúzódó kezelést tehet szükségessé, ám a Szolgáltató erre az esetre sem vállalja a tőle elvárható gondosságon túli egyéb eredmény teljesítését.

4.5.  A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Vendéggel előre egyeztetett terápiás folyamat lefolytatása érdekében, ugyanakkor nem vállal felelősséget a Vendég által elhallgatott információból eredő, a terápiák és/vagy kezelések során felmerülő nem várt körülményekért.

5. A Vendég kötelezettségei

5.1. A Vendég a saját testi-lelki állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel tartozik, ezért a Szolgáltatót semmiféle helytállási kötelezettség nem terheli a Vendég olyan cselekményének következményéért, amely a Szerződés tárgyát képező Szolgáltatást sikerét veszélyeztetheti. Az ilyen magatartásokból eredő károkért, terápiás sikertelenségért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5.2. A Vendég a Szolgáltatás igénybevételekor tiszteletben tartja az erre vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató működési rendjét, a Szolgáltató munkatársai  által vele közölt házirenddel kapcsolatos, vagy a honlapján közzétett egyéb szabályokat.

5.3. A Vendég köteles a részére nyújtott Szolgáltatást személyesen végző terapeutával, egyéb szolgáltatóval az alábbiak szerint együttműködni:

 1. a) tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges az anamnézis és a Szolgáltatás nyújtásakor fennálló állapot feltérképezéséhez, a megfelelő terápiás, illetve kezelési terv elkészítéséhez,
 2. b) tájékoztatni őket minden, adott terápiát érintő, általa korábban igénybe vett kezelésekről,
 3. c) a Szolgáltató házirendjét betartani,
 4. d) tiszteletben tartani más Vendégek, valamint a Szolgáltatóval kapcsolatban álló összes ott lévő munkavállaló jogait.
 5. e) az okozott anyagi károkat megtéríteni

5.5. A jelen pontban foglalt kötelezettségek megszegése esetén a Vendég köteles a Szolgáltató ebből eredő kára, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségei megfizetésére, valamint a Szolgáltató az elhallgatott információk hiányában egyoldalúan elállhat a szolgáltatás igénybevételétől.

5.6 A Vendég köteles tudomásul venni, hogy ha egészségi állapota nem teszi lehetővé a kezelést úgy az őt kezelő szakember, a kezelést megtagadhatja és távozásra szólíthatja fel a Központ területéről.

7. Fizetési feltételek

7.1. Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott Szolgáltatásokat, mint nem társadalombiztosítás által finanszírozott szolgáltatást végzi a Központban, így azokért a Szolgáltató részére megbízási díjat tartozik fizetni.

7.2. A megbízási díjat számla ellenében a számlán feltűntetett határidőig kell a Szolgáltatás nyújtó félnek és ott feltűntetett számlaszámra megfizetnie, illetve a Szolgáltatást nyújtó részére a Központban személyesen átvett bizonylat (elektronikus számla) ellenében a kiállító félnek haladéktalanul a helyszínen kell fizetni.

7.3. A Szolgáltató esetleges az Árjegyzéken nem rögzített többletköltséget jelentő szolgáltatásokat kizárólag a Vendég előzetes írásbeli tájékoztatását követően nyújt. A Vendég a tájékoztatást követően a szolgáltatás igénybevételével elfogadja a többletköltséget jelentő szolgáltatás igénybevételének a feltételeit, így különösen az ellenértéket. E költségeket számla ellenében, az igénybe vételt követően kell megtéríteni.

7.4. A Szolgáltató fenntartja ugyanakkor a jogot arra, hogy egyes többletköltséget jelentő, illetve speciális előkészületeket igénylő szolgáltatások nyújtását kizárólag az ellenérték teljes és/vagy részleges megfizetését követően kezdi meg.

7.5. A fizetési határidő elmulasztása esetén a Vendég – további értesítés nélkül – a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, illetve a Szolgáltató megtagadhatja további Szolgáltatás nyújtását a vendég tartozásának rendezéséig.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Szerződés kizárólag írásban módosítható.

8.2. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et a Vendég előzetes, a módosítások hatálybalépését legalább 8 nappal megelőző, weblapon és email útján történő értesítése mellett módosítani. A módosítások akkor lépnek hatályba, ha e 8 napon belül azokat a Vendég nem kifogásolja.

Érvényes: 2019.április 1-től.