Általános szerződési feltételek

1. Általános rendelkezések

1.1. Pillangóeffektus Holisztikus Központ (továbbiakban: Központ) 1148 Budapest, Thököly út 114/B, szám alatt lévő szolgáltató, mint egyéb humán-egészségügyi ellátást, fizikai közérzetjavító szolgáltatásokat, és más kereskedelmi tevékenységet ellátó megbízott (a továbbiakban: Szolgáltató) a fenti szolgáltatásokat igénybe vevő szerződő féllel (a továbbiakban: Vendég) létrejövő megbízási szerződéses jogviszonyban a felek között létrejött megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) eltérő rendelkezése hiányában a jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) alkalmazandók.

1.2. Tekintettel arra, hogy jelen ÁSZF a Szolgáltató székhelyén jól látható helyen  kifüggesztésre kerül, illetve megtalálható a Szolgáltató honlapján (www.pillangoeffektus.hu), a Vendég a Szerződésben megjelölt szolgáltatás igénybe vételével elismeri, hogy a Szolgáltató a Szerződés megkötése előtt lehetővé tette, hogy a Vendég az ÁSZF tartalmát megismerhesse, továbbá a szolgáltatások tényleges igénybe vételével, ráutaló magatartás útján az ÁSZF-et elfogadja. Jelen ÁSZF érvényessége nem függ a Vendég általi tényleges, fizikai birtoklásától. Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató időről időre módosíthatja; a módosítás hatályba lép, ha a Szolgáltató a módosított formát a fentiekkel egyező módon székhelyén kifüggeszti, illetve honlapján közzéteszi.

1.3. jelen Szerződés a 2.1 pontban meghatározott szolgáltatás Vendég általi igénybevételére, való telefonos és/vagy a honlapon történő bejelentkezéssel, ennek hiányában magával a Szolgáltatás igénybe vételével jön létre.

2. A szerződés tárgya

2.1. A Szolgáltató a Szerződés az alábbiakban meghatározott egyéb humán-egészségügyi ellátást, fizikai közérzetjavító szolgáltatásokat, és más kereskedelmi tevékenységet illetve kényelmi szolgáltatást (továbbiakban: Szolgáltatást) az ott meghatározott feltételekkel – a mindenkori szakmai és jogi szabályok megtartása mellett – nyújtja a Szolgáltató honlapján közzétett nyitvatartási időben, amelyekért a Vendég a Szolgáltató részére a Szolgáltató honlapján megtalálható mindenkor hatályos Árjegyzéken feltüntetett ellenértéket fizeti meg:

A Központ által elérhető fizikai közérzetjavító szolgáltatások:

 • gyógymasszázs
 • kineziológia
 • alternatív mozgás- és masszázsterápia

Frissítő masszázsok:

 • Metamorf masszázs
 • Fejmasszázs
 • Siatsu masszázs
 • Holistic pulsing masszázs
 • Svédmasszázs
 • Tibeti masszázs
 • Terápiás kutya masszázs

Kiemelt szolgáltatások:

 • Önismereti asztrológia
 • Gyászfeldolgozás
 • Családi és párkapcsolati konzultáció
 • Családállítás
 • Egyéni családállítás
 • Bach- virágterápia
 • Művészeti munkával segített életvezetési tanácsadás

Egyéb szolgáltatások:

 • Gyanta alapú művészeti képek, ékszerek
 • Gyanta workshop
 • Működési idő bérlés

2.2. A Szolgáltató vállalja, hogy az igénybe vett Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban (időpontegyeztetés, lemondások, elsődleges tájékoztatás) a Szolgáltató honlapján meghatározott nyitvatartási időben, telefonon, illetve egyes esetekben email útján tájékoztatást és visszaigazolást nyújt. Továbbá vállalja, hogy az időpont kiválasztását követően, vagy annak leegyeztetése után visszajelzést küld a Vendég által megadott saját email fiókjába a foglalást megerősítve.

2.3. A Szolgáltató tevékenységét egyéni tevékenységi körrel rendelkező, független és szerződéssel rendelkező közreműködői, valamint megbízottjai igénybevételével látja el. A Szolgáltató képviseletében eljáró terapeuták és egyéb munkatársak a Szolgáltatás igénybevétele során tudomásukra jutott, a Vendégre vonatkozó személyes és egyéb adatokat a szakmai etika szabályait tiszteletben tartva bizalmasan kezelik, azokat a Vendég hozzájárulása nélkül – jogszabály vagy végrehajtható hatósági vagy bírósági határozat eltérő rendelkezése hiányában – harmadik személy, hatóság vagy bíróság részére nem adja ki. E titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését vagy teljesülését követően is fennmarad. A titoktartási kötelezettség felmentése alól csak az érintett személy adhat felmentést. A vendég adatainak rögzítése, nyilvántartása és kezelése a Szolgáltató által közzétette Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban zajlik.

3. Terapeuták, szaktanácsadók

3.1. Szolgáltató a közzétett és megjelölt Központban biztosítja a vele jogviszonyban álló terapeuta, vagy egyéb szolgáltató fél rendelkezésre állását a Vendég részére a Pillangóeffektus Központban (cím; telefonszám) kijelölt helyiségében, a már korábban egyeztetett, minden esetben email útján visszaigazolt üzenetben megjelölt időpontban.

4. Tájékoztatás

4.1. Vendég kijelenti, hogy a Szerződés aláírását megelőzően a Szerződés tárgyát képző kezeléssel kapcsolatban

 1. a) az általa a terapeutával (szolgáltatóval) megosztott információk alapján a terapeuta által diagnosztizált fizikai-lelki állapotáról,
 2. b) a javasolt terápiákról, kezelésekről,
 3. c) a javasolt terápiák, kezelések lehetséges előnyeiről és kockázatairól,
 4. d) a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről,
 5. e)  a javasolt életmódról

egyedi tájékoztatásban részesült, olyan formában, amelyet megértett, a Szolgáltató által megbízott terapeutának és/vagy egyéb szolgáltatónak a fentiekkel kapcsolatban feltett kérdéseire választ kapott, ennek alapján az szabadon mérlegelve döntött a Szerződés megkötése és a Szolgáltatás igénybevétele mellett.

4.2. A Szolgáltató a Vendéget az őt megillető jogokról, valamint azok érvényesíthetőségéről a Szolgáltató honlapján megtalálható Adatvédelmi Tájékoztatóban, valamint a Bejelentkezési és lemondási szabályokban foglaltak szerint tájékoztatja, weblapon és egyben a Központban is közzéteszi.

4.4. A Szolgáltató tájékoztatja a Vendéget, Vendég pedig tudomásul veszi, hogy Szolgáltató mint megbízott arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt Szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, a Vendég érdekeit szem előtt tartva nyújtja, elvárható eredmény megvalósítására – a szerződés kifejezett rendelkezése hiányában – nem vállal kötelezettséget. Vendég tudomásul veszi, hogy a Szerződés szerinti egyes terápiák vagy egyéb szolgáltatások szakszerű nyújtása több alkalmas találkozást, időben elhúzódó kezelést tehet szükségessé, ám a Szolgáltató erre az esetre sem vállalja a tőle elvárható gondosságon túli egyéb eredmény teljesítését.

4.5.  A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a Vendéggel előre egyeztetett terápiás folyamat lefolytatása érdekében, ugyanakkor nem vállal felelősséget a Vendég által elhallgatott információból eredő, a terápiák és/vagy kezelések során felmerülő nem várt körülményekért.

5. A Vendég kötelezettségei

5.1. A Vendég a saját testi-lelki állapotáért a tőle elvárható módon felelősséggel tartozik, ezért a Szolgáltatót semmiféle helytállási kötelezettség nem terheli a Vendég olyan cselekményének következményéért, amely a Szerződés tárgyát képező Szolgáltatást sikerét veszélyeztetheti. Az ilyen magatartásokból eredő károkért, terápiás sikertelenségért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5.2. A Vendég a Szolgáltatás igénybevételekor tiszteletben tartja az erre vonatkozó jogszabályokat és a Szolgáltató működési rendjét, a Szolgáltató munkatársai  által vele közölt házirenddel kapcsolatos, vagy a honlapján közzétett egyéb szabályokat.

5.3. A Vendég köteles a részére nyújtott Szolgáltatást személyesen végző terapeutával, egyéb szolgáltatóval az alábbiak szerint együttműködni:

 1. a) tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges az anamnézis és a Szolgáltatás nyújtásakor fennálló állapot feltérképezéséhez, a megfelelő terápiás, illetve kezelési terv elkészítéséhez,
 2. b) tájékoztatni őket minden, adott kezelést érintő, általa korábban igénybe vett szolgáltatásokról,
 3. c) a Szolgáltató házirendjét betartani,
 4. d) tiszteletben tartani más Vendégek, valamint a Szolgáltatóval kapcsolatban álló összes ott lévő munkavállaló jogait.
 5. e) az okozott anyagi károkat megtéríteni

5.5. A jelen pontban foglalt kötelezettségek megszegése esetén a Vendég köteles a Szolgáltató ebből eredő kára, valamint a felmerült, indokolt és igazolt költségei megfizetésére, valamint a Szolgáltató az elhallgatott információk hiányában egyoldalúan elállhat a szolgáltatás igénybevételétől.

5.6 A Vendég köteles tudomásul venni, hogy ha egészségi állapota nem teszi lehetővé a kezelést úgy az őt kezelő szakember, a kezelést megtagadhatja és távozásra szólíthatja fel a Központ területéről.

7. Fizetési feltételek

7.1. Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az általa nyújtott Szolgáltatásokat, mint nem társadalombiztosítás által finanszírozott szolgáltatást végzi a Központban, így azokért a Szolgáltató részére megbízási díjat tartozik fizetni.

7.2. A megbízási díjat számla ellenében a számlán feltűntetett határidőig kell a Szolgáltatás nyújtó félnek és ott feltűntetett számlaszámra megfizetnie, illetve a Szolgáltatást nyújtó részére a Központban személyesen átvett bizonylat (elektronikus számla) ellenében a kiállító félnek haladéktalanul a helyszínen kell fizetni.

7.3. A Szolgáltató esetleges az Árjegyzéken nem rögzített többletköltséget jelentő szolgáltatásokat kizárólag a Vendég előzetes írásbeli tájékoztatását követően nyújt. A Vendég a tájékoztatást követően a szolgáltatás igénybevételével elfogadja a többletköltséget jelentő szolgáltatás igénybevételének a feltételeit, így különösen az ellenértéket. E költségeket számla ellenében, az igénybe vételt követően kell megtéríteni.

7.4. A Szolgáltató fenntartja ugyanakkor a jogot arra, hogy egyes többletköltséget jelentő, illetve speciális előkészületeket igénylő szolgáltatások nyújtását kizárólag az ellenérték teljes és/vagy részleges megfizetését követően kezdi meg.

7.5. A fizetési határidő elmulasztása esetén a Vendég – további értesítés nélkül – a Polgári Törvénykönyvben meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni, illetve a Szolgáltató megtagadhatja további Szolgáltatás nyújtását a vendég tartozásának rendezéséig.

7.6. A vendég tudomásul veszi, hogy kizárólag emailben, vagy a honlapon feltüntetett adatlapon keresztül lehet jelentkezni csoportos alkalmakra. Minden csoportos jelentkezést az előleg összegének elutalásával lehet fixálni. Az előleg befizetésének határideje minimum az alkalmat megelőző hét nappal korábbi időpont. Amennyiben az összeg a határidőig nem érkezik meg a foglalás törlésre kerül és a szolgáltató a helyet újra értékesíti. 72 órán belüli lemondás esetén – kivéve igazolt betegség vagy vis major – a teljes részvételi összeg kiszámlázásra kerül. 72 órán kívül, de egy héten belüli lemondás esetén az előleg összege, kizárólag igazolt betegség vagy vis major esetén, egyszeri alkalommal áttehető, egyéb esetekben az összeget nem áll módunkban sem beszámítani egy következő alkalomra, sem visszautalni.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Szerződés kizárólag írásban módosítható.

8.2. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et a Vendég előzetes, a módosítások hatálybalépését legalább 8 nappal megelőző, weblapon és email útján történő értesítése mellett módosítani. A módosítások akkor lépnek hatályba, ha e 8 napon belül azokat a Vendég nem kifogásolja.

Érvényes: 2019.április 1-től.