Adatvédelmi nyilatkozat

A Pillangoeffektus.hu tiszteletben tartja az Ön személyes adatok védelméhez fűződő jogait. Ez az oldal azt foglalja össze, hogy milyen adatokat gyűjthetünk, azokat miként használhatjuk fel, továbbá ismerteti az általunk igénybe vett eszközöket és az Ön adatvédelemmel kapcsolatos adatvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeit.

A Pillangoeffektus.hu, mint adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – EU 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

A honlap látogatással Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen részben írt adatokat, információkat rögzítse, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat (lásd alább) elhelyezzen, amely adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Az ilyen anonim adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy Adatkezelő a honlapokat megfelelően, biztonságosan és zökkenőmentesen működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen az egyes honlapokon látogatási adatok nyomon követése, és az egyes honlapok használatával kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. Az anonim adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, azaz a Pillangoeffektus.hu jogos érdeke.

Tájékoztatom, hogy a jelen pont szerinti adatokat harmadik fél felé nem továbbítjuk, azokat csupán 30 napig tároljuk, mely 30 napos időtartam elteltét követően automatikusan törlődnek.

 1. Jelen adatvédelmi nyilatkozat terjedelme és elfogadása

A Pillangoeffektus.hu által üzemeltetett webhelyek használatával, illetve személyes adatainak megadásával, azaz rendelkezésre bocsátásával Ön elfogadja, hogy személyes adatait jelen adatvédelmi nyilatkozatban (továbbiakban „Nyilatkozat”) foglalt módon a Pillangoeffektus.hu összegyűjtse és felhasználja.

Ha személyes adatainak jelen Nyilatkozatban foglalt módon történő összegyűjtésébe és felhasználásába Ön nem egyezik bele, kérjük, ne használja a Pillangoeffektus.hu weboldalát, mobiltelefonos applikációját ill. a kapcsolat-felvételi és egyéb űrlapokat.

 1. Fogalmak

Jelen adatvédelmi nyilatkozatban többek közt, de nem kizárólag a következő adatvédelmi szakkifejezéseket használjuk.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől);

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adattovábbítás: adatok harmadik fél számára hozzáférhetővé és megismerhetővé tétele;

 1. Személyes adatok összegyűjtésére, felhasználására és továbbítására vonatkozó irányelveink

A Pillangoeffektus.hu személyes adatok begyűjtése esetén a vonatkozó jogi előírásokat, korlátozásokat és etikai normákat betartja.

A Pillangoeffektus.hu:

 • időben és az előírt módon tájékoztatja az érintetteket adatkezelési gyakorlatáról.
 • kizárólag az érintett beleegyezésével gyűjt, kezel, használ fel vagy továbbít személyes adatokat. A megkövetelt hozzájárulás jellege függ az adott információ érzékenységétől, a vonatkozó jogi előírásoktól, a felhasználás céljától és időtartamától, harmadik felektől és technológiáktól. A hozzájárulás a fentiek függvényében lehet kifejezett vagy hallgatólagos.
 • kizárólag meghatározott céllal gyűjt, tárol és használ fel személyes adatokat. A begyűjtött információ mindig az adott célnak megfelelő, annak szempontjából releváns és megfelelő mértékű.
 • adatkezelési és – feldolgozási gyakorlata mindig azt a célt szolgálja, amelynek érdekében a személyes adatok eredetileg össze lettek gyűjtve és amelybe az érintett a begyűjtést megelőzően beleegyezett vagy azt követően beleegyezését arra kiterjesztette.
 • az adott cél szempontjából ésszerű lépéseket tesz annak érdekében, hogy az érintett személyes adatai a célnak megfelelő mértékben teljesek, pontosak, naprakészek és megbízhatóak legyenek.
 • promóciós célokra kizárólag az Ön beleegyezésével használja személyes adatait és lehetőséget ad arra, hogy az ilyen jellegű kommunikációt megtiltsa.
 • arányos és körültekintő lépéseket tesz annak érdekében, hogy az érintett személyes adatainak védelmét biztosítsa, beleértve az olyan eseteket, ha azokat harmadik fél számára továbbítja. Adattovábbítás harmadik fél számára az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása nélkül nem történik.
 • A Pillangoeffektus.hu, mint adatkezelő kizárja a felelősségét azokban az esetekben (így a hírlevélre történő feliratkozás, valamint a webshopban vásárlás során) amikor a felhasználó mások adataival visszaél vagy nem pontosan adja meg saját adatait.
 1. A Pillangoeffektus.hu által a weboldalon vagy az applikációban gyűjtött adatok és azok felhasználása

4.1. Az Ön készüléke által automatikusan küldött információk.

Weboldalainkon automatikusan összegyűjtjük az Ön által használt technológiára vonatkozó információkat, hogy azt statisztikai céllal, illetve az online szolgáltatások fejlesztése és javítása érdekében felhasználhassuk. Ilyen adatok többek közt az Ön által használt böngésző típusa (pl. Internet Explorer vagy Chrome, egyéb), az operációs rendszer (pl. Windows 7 vagy 10). Ezen adatok küldése az Ön rendszerbeállításaitól függenek. Ha ellenőrizni vagy le szeretné tiltani ezek küldését, kérjük, tájékozódjon böngészőjének dokumentációjában.

Ezek az adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására. Azért gyűjtjük őket, hogy megismerhessük a látogatóink által használt technológiákat, és online fejlesztéseink irányát ahhoz igazíthassuk.

4.2. Az Ön készülékén elhelyezett adatcsomagok (cookie / süti)

Amikor meglátogatja weboldalunkat, az apró adatcsomagokat, ún. cookie-kat vagy sütiket helyez el a számítógépén hogy hatékonyabbá tegyük az Ön egyéni honlap-használatát. A cookie-k olyan azonosítók, amelyeket webszerverünk az Ön számítógépének küldhet, hogy azonosítsa a honlapon tartózkodás alatt használt számítógépet. A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat. A cookie-ban tárolt információk az adott berendezésen rögzülnek, de azok nem tartalmaznak vírusokat, nem okoznak kárt. A cookie-k tárolása kikapcsolható, ill. beállítható a böngészőben, hogy kapjon értesítést, mielőtt számítógépén egy cookie-t tárolnak.

Ezek az információk vonatkozhatnak Önre, a böngészési preferenciáira vagy a böngészőjének típusára és az esetek túlnyomó részében arra használják, hogy a weboldal kívánt működését biztosítsák. Az Ön azonosítása ezen információk alapján általában nem lehetséges, csupán személyre szabott böngészési élményt nyújtanak. Ön bármikor beállíthatja böngészőjében, hogy milyen típusú cookie-kat kíván fogadni

A cookie-k révén közvetlenül nem azonosítjuk Önt, azok alkalmazásának célja a Pillangoeffektus.hu honlap optimalizálása, felhasználóbarát működésének biztosítása, a Felhasználók igényei szerinti ajánlatok küldése, statisztikák készítése.

Fentiek alapján a cookie-kat a GDPR 6. cikk (1) bekezdésnek f) pontja alapján használjuk a Pillangoeffektus.hu honlapon.

 A következő cookie-kat kezeljük:

 1. Harmadik féltől származó Cookie-k: 
 2. Google részéről alkalmazott Cookie-k látogatottsági elemzési célokból (__utma, __utmb, __utmc, __utmz, PREF, NID, GAPS). A Google két évig tároltatja el ezen Cookie-kat a böngészőjében.
 3. Facebook részéről alkalmazott Cookie-k a Facebook funkciókhoz pl. like, share (datr, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref).  Ezen Cookie-kat két évig tárolja el a böngészője.
 4. Banner megjelenéseknél az egyedi felhasználók azonosítása és kattintások azonosítása (banner), egy évig kerül tárolásra a böngészőjében.
 5. Registration cookie – Az oldalon a felhasználó tevékenységének azonosítása bejelentkezésig (registration_cookie). A cookie egy évre kerül tárolásra.
 6. A weboldal munkafolyamatokat segítő cookie (PHPSESSID). A böngésző, böngésző lap bezárásával, elnavigálással törlődik.

A Cookie-kat Ön bármikor törölheti a böngészőjéből, vagy le is tilthatja. Az utóbbi esetben (letiltás) funkcionalitás vesztéssel járhat. 

Részletes információkat a „Cookie tájékoztató” menüpontban talál.

4.3. Az Ön okoskészülékén gyűjtött információk

A Pillangoeffektus.hu kizárólag statisztikai célból és anonim módon tárolja az alkalmazás letöltését követően az alábbi műszaki adatokat: telefon típusa és operációs rendszer típusa.

A Pillangoeffektus.hu applikáció letöltése után a felhasználónak generálódik egy egyedi azonosító. A felhasználó által felküldött szavazatok, üzenetek, stb. mellé mindig hozzárendelődik ez az egyedi azonosítója. Fontos kiemelni, hogy az azonosítóhoz semmiféle személyes adat nem rendelődig hozzá, így a felhasználó személyazonossága nem hozható összefüggésbe a tárolt adatokkal. Az applikáció esetleges törlésénél és újbóli letöltésénél egy új egyedi azonosító generálódik. Az új azonosító nem hozható összefüggésbe a korábbi azonosítóval.

4.4. Az Ön által önként rendelkezésünkre bocsátott információk

 A Pillangoeffektus.hu gyűjti azokat az információkat, amelyeket weboldalunk használata közben önként és tudatosan bocsát rendelkezésünkre, amikor például feliratkozik weboldalunkra, felveszi velünk a kapcsolatot egy űrlapon keresztül, regisztrál egy bizonyos funkció használatához vagy fájl letöltéséhez. Ilyen esetekben személyes adatok megadására lehet szükség. A Pillangoeffektus.hu kizárólag olyan céllal használja fel személyes adatait, amelyhez Ön előzetesen hozzájárulását adta.

Az adatok felhasználása a következő célokra terjedhet ki:

 • Termékeink és szolgáltatásaink népszerűsítése
 • Termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése
 • Statisztikai adatelemzés
 • Piackutatás
 • Üzleti tervezés
 • Személyre szabott funkciók használata

Személyes adatainak felhasználásáról azok begyűjtése során külön tájékoztatjuk Önt.

Amennyiben a Felhasználó a Pillangoeffektus.hu honlapját megtekinti, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne. Az anonim adatgyűjtés során csupán az alábbi adatokat gyűjtjük és kezeljük: internet-szolgáltatójának neve, IP-címe, annak a honlapnak a neve, ahonnan Ön meglátogatta honlapunkat, valamint azon honlapok nevei, amelyekre a mi honlapunk valamelyikéről ellátogat.

Honlapunkat tehát személyes adatai felfedése nélkül is használhatja. Honlapunk használatának nem feltétele személyes adatainak megadása, kivéve, ha ez szükséges ahhoz, hogy saját kérésére további információt tudjunk biztosítani Önnek (hírlevél, webshop). 

Időről időre statisztikai céllal felhasználjuk az adatokat, de minden egyes felhasználó névtelenségét megtartjuk, így a személy nem azonosítható.

 1. Személyes adatok megosztása

A Pillangoeffektus.hu az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem továbbítja személyes adatait harmadik fél számára és azokba nem biztosít betekintést direkt marketing célokra.

A személyes adatok megosztása harmadik féllel lehetséges továbbá a következő, speciális esetekben: ha Ön ezt kifejezetten kéri; ha jogszabály kötelez bennünket rá; hatósági eljárás során a hatóság utasítására; vállalatunk tulajdonosi viszonyainak megváltozásának következtében; egyéb, kényszerítő erejű körülmény esetén.

 1. Személyes adatok megőrzése

A Pillangoeffektus.hu a Felhasználók önkéntes adatszolgáltatásán és a Felhasználóknak az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában történt, előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelést a Felhasználók által tett adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzített adatkezelési cél megszűnéséig végzi.

 1. Személyes adatok módosítása és törlése

Személyes adatait ellenőrizheti, töröltetheti vagy módosíthatja telefonos úton vagy a következő címre küldött levéllel:

 1. Adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatás

Az adatfeldolgozást minden esetben informatikai rendszerekkel végezzük. Ezen informatikai rendszerek tárolják az adatokat és védik azokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, publikálás, megsemmisítés vagy véletlen sérülés, megsemmisülés ellen.

Informatikai rendszereinket számos esetben külső szolgáltatók, mint adatfeldolgozók üzemeltetik. A Pillangoeffektus.hu ilyen esetekben írásos megállapodás formájában követeli meg a szolgáltatótól, hogy rendszereit megfelelő jogi és technológiai védelemmel lássa el a fenti események elkerülése érdekében.

 1. Kereskedelmi célú email kommunikációval kapcsolatos tájékoztatás

A Pillangoeffektus.hu magánszemélyek részére nem küld úgy hírlevelet, hogy előzetesen nem kérte volna az érintett hozzájárulását. Kommunikációnkra feliratkozni, ahhoz hozzájárulni a következőképp tud:

 • Elektronikus úton, weboldalunk feliratkozás funkciójának használatával;

A feliratkozás során Ön hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait (pl. név és email cím) A Pillangoeffektus.hu kezelje és a meghatározott célra felhasználja.

 1. Ön, mint Felhasználó (érintett) jogai

Önt, Felhasználóként (érintettként) az alábbi jogok illetik meg:

 1. a) Tájékoztatáshoz való jog

Általunk tárolt személyes adatairól térítésmentesen tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől. Ez azt jelenti, hogy Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozólag, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van –e, és amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

– személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelés célja,

– érintett személyes adatok kategóriái,

– azon címzettek, illetve címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,

– személyes adatai tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

– Ön azon joga, hogy kérheti, az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen,

– felügyeleti hatóságnál való panasz benyújtásának joga,

– az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték,

– a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal esetében, ideértve a profilalkotást is, az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 1. b) Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését kérje az Adatkezelőtől. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai – egyebek melleket kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

 1. c) Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kérje az Adatkezelőtől, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,

– Ön visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

– Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdés alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen,

– személyes adatokat jogellenesen kezelték,

– személyes adatok törlését jogi kötelezettség teljesítése indokolja,

– személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben nyilvánosságra hoztuk személyes adatait, és azokat törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy az Ön adatait kezelő harmadik személyeket tájékoztassuk arról, hogy Ön kérelmezte tőlünk a szóban forgó személyes adatokra mutat linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 1. d) Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy személyes adatai kezelésének korlátozását kérje tőlünk, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizhessük az Ön személyes adatainak pontosságát,

– az adatkezelés jogellenes, és Ön az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri,

– az Adatkezelőnek az adatkezelés megjelölt céljából nincs szüksége az Ön személyes adataira, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

– Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Amennyiben az Ön által kért korlátozás feloldásra kerül, erről Önt előzetesen tájékoztatjuk.

 1. e) Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:

– az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és

– az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 1. f) Tiltakozáshoz való jog

A GDPR 21. cikk (1) bekezdés alapján Ön bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, melynek célja a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban ismertetett, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelés.

A tiltakozási joggal kapcsolatban, kérjük olvassa el az 1.2.1., illetve 1.2.2. pontokban foglaltakat.

Amennyiben Ön a személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, az Adatkezelő az Ön személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A jogok érvényesítése

Amennyiben Ön a fenti jogaival élni kíván, azaz amennyiben tájékoztatást kíván kérni, az Adatkezelő által tárolt személyes adataihoz hozzá kíván férni, általunk kezelt személyes adatait helyesbíteni, törölni, vagy az adatkezelést korlátozni kívánja, vagy az adatkezelés ellen tiltakozni kíván, kérjük, hogy erre vonatkozó kérelmét szíveskedjen részünkre az Elérhetőségeink menüpontban feltüntetett e-mail címre megküldeni.

 

Az Ön által kért információt írásban (postai levélben, vagy elektronikus úton), indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül adjuk meg az Ön részére. Tájékoztatom, hogy szükséges esetén – figyelemmel a kérelem összetettségére és a kérelmek számára – ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható, melyről a késedelem okainak megjelölésével az Ön kérelmének kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban (postai levélben vagy elektronikus úton) tájékoztatjuk Önt.

Amennyiben Ön kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást elsősorban elektronikus úton teljesítjük, kivéve, ha Ön másként kéri, vagy ha a kért információk

terjedelmére tekintettel ez lehetetlen. Amennyiben Ön kéri, a tájékoztatás szóban is megadható Önnek, feltéve, hogy Ön a személyazonosságát megfelelően bizonyította.

Tájékoztatom, hogy a tájékoztatást, illetve a kért információkat, intézkedéseket díjmentesen biztosítjuk, azonban amennyiben a kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre

– ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

– megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedéseket.

Jogorvoslat

Amennyiben úgy érzi, hogy a Pillangoeffektus.hu vagy annak valamely dolgozója megsértette az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk elektronikus úton az Elérhetőségeink menüpontban feltüntetett e-mail címre küldött e-mail útján vagy postai levél útján, hogy a problémát mielőbb orvosolhassuk. 

Amennyiben Ön nem ért egyet a Pillangoeffektus.hu eljárásával (adatkezelés, tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés iránti kérelem megtagadása), úgy véli, hogy a Pillangoeffektus.hu nem tette meg a megfelelő lépéseket az Ön által kértek szerint, az eljárás ellen panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, illetve a jogszabályban meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5

telefon: 06 -1- 391-1400

telefax: 06-1-391-1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

weboldal: www.naih.hu 

 1. Jelen nyilatkozat változásai

A Pillangoeffektus.hu fenntartja a jogot, hogy jelen „Nyilatkozatot” bármikor, előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy frissítse és a friss változatot weboldalain közzé tegye. Bármely módosítás kizárólag a módosított változat közzétételét követően összegyűjtött személyes adatokra érvényes.

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Adatvédelmi Irányelvünket, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt.